Aquest formulari va dirigit a les entitats i associacions que volen participar al projecte "Cliccat.cat"
D’aquesta manera estaràs al dia de les novetats i prendreu part de les decisions del Projecte.

Us informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Expedients Administratius, del qual és responsable Clicat.cat. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació de l’entitat, com ara impulsar el comerç de proximitat a Catalunya, promoure el comerç online o activitats que organitzi o en les quals participi. Podeu exercir el seu dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Clicat.cat, C. Nou de la Rambla, 14, 08001 Barcelona, tel. 933 01 82 67, hola@cliccat.cat