text.skipToContent text.skipToNavigation

Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

A través d'aquest lloc web, mitjançant el mer accés a la mateixa, l'alta / registre com a usuari o mitjançant l'ús dels serveis de CLICCAT, es recullen i tracten dades de caràcter personal que seran incorporades als sistemes d'informació de DIGICAT digitalització de proximitat SL, les dades figuren en el nostre Avís Legal .
Aquestes dades seran tractades, segons el cas, per a (i) analitzar les visites i trànsit del lloc web o mostrar continguts publicitaris d'acord amb la Política de Cookies ; (Ii) donar resposta a les peticions, consultes, notificacions, reclamacions i altres sol·licituds que siguin rebudes a través de les vies de contacte habilitades per a això; (Iii) gestionar l'alta, registre i altres serveis indicats a l' Avís Legal ; (Iv) prestar els serveis d'intermediació en la compra de productes d'acord amb les Condicions Generals de la Contractació d'Usuaris / Compradors; i (v) en cas de autoritzar expressament per a això i decideixi donar-se d'alta en el nostre butlletí o newsletter, per enviar-li comunicacions comercials electròniques relatives a ofertes, promocions, activitats, productes o serveis de CLICCAT, comerços adherits a la plataforma o altres col·laboradors o proveïdors.
La base jurídica de l'tractament de les dades en relació a l'anàlisi de visites, tràfic i publicitat per mitjà de cookies serà el consentiment de l'afectat. Pel que fa a la tramitació de les diferents consultes i peticions rebudes, la base jurídica que legitima referit tractament serà l'execució d'una relació precontractual entre l'usuari o, en cas de no ser aplicable, el consentiment prestat a aquest efecte. El consentiment serà igualment la base de l'tractament de dades per a la gestió i enviament de comunicacions comercials, llevat que vagin referides a productes o serveis idèntics o similars als prèviament contractats per un usuari client, en aquest cas estarà legitimat d'acord amb l'interès legítim de l' comerç corresponent en termes de màrqueting.
Tot consentiment podrà, en qualsevol cas, ser revocat per les vies indicades en aquesta Política de Privacitat.
Pel que fa a el tractament de dades per a gestionar l'alta / registre i altres serveis de l'Avís Legal, o per als serveis d'intermediació en la compravenda de productes de CLICCAT, les dades es tractaran en compliment d'una obligació contractual.
L'usuari que decideixi remetre'ns les seves dades per les vies habilitades per a això manifesta i garanteix que la totalitat de la informació subministrada, incloent-hi els possibles documents adjunts, va referida a la seva persona, és verídica, correcta, completa i es troba actualitzada. En cap s'admetrà dades referides a terceres persones, ni de persones menors d'edat o incapaços. L'usuari serà plenament responsable dels danys i perjudicis que això pogués originar i manifesta i garanteix igualment que no hi ha cap impediment legal que impedís la comunicació de les seves dades i el seu posterior tractament en els termes que corresponguin i que això no menyscaba ni vulnera pactes o acords de confidencialitat ni perjudica interessos o drets de tercers.

2. COMUNICACIÓ O Transferències internacionals

Les dades expressament subministrades o obtinguts no seran comunicades a tercers sense la seva autorització expressa, llevat dels casos expressament permesos pertinents de conformitat amb la llei, i en particular en els casos que sigui necessari per a la formalització, gestió i compliment de una operació de compra a través d'CLICCAT. S'informa igualment que no està prevista l'existència de transferències internacionals de les seves dades, excepte en aquells casos en què l'usuari hagi decidit donar-se d'alta en el nostre butlletí o newsletter, en aquest cas la seva adreça de correu electrònic, al costat del seu nom i cognoms, serà transferida fora de l'Espai Econòmic Europeu a un proveïdor de serveis de mailmarketing als únics efectes de gestionar i administrar el va enviar de les comunicacions comercials del nostre butlletí i la corresponent base de dades. No obstant això, DIGICAT digitalització de proximitat S.L. garanteix que referit proveïdor ofereix garanties suficients a l'estar adherit a l'Escut de Privacitat (Privacy Shield), marc aprovat per la Comissió Europea i que garanteix un nivell de privacitat equivalent a l'exigit per a l'Espai Econòmic Europeu.

3. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Amb caràcter general, conservarem les seves dades durant el temps necessari per poder tramitar i gestionar les diferents sol·licituds, peticions, prestacions i obligacions, d'acord amb les finalitats assenyalades. Posteriorment, les seves dades seran bloquejats i conservats únicament fins a la prescripció de qualsevol possible responsabilitat legal que pogués derivar dels tractaments i serveis prestats.
Pel que fa als tractaments de dades amb fins comercials, conservarem les seves dades de manera indefinida mentre continuï com a subscriptor del nostre butlletí, sense perjudici del seu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, oposar-se a referit tractament o exercir el seu dret de supressió de conformitat amb el que s'indica a continuació.
Les dades de navegació dels usuaris seran conservats de conformitat amb el que indica la nostra Política de Cookies .

4. DRETS DELS AFECTATS

Els afectats podran, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió, limitació a el tractament i portabilitat, així com a no ser objecte a decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, a les condicions legalment previstes, i enviant un correu electrònic a l'adreça delegado.protecciondatos@cliccat.cat . En el cas que tinguem dubtes sobre la seva identitat, podrem requerir l'aportació del seu document nacional d'identitat o equivalent. Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades no és l'adequat o que ha pogut tenir lloc alguna vulneració o menyscabament dels seus drets, està habilitat a efectuar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.